Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

KONFERENCE SUROVINY 2013

 

   V budově ČSVTS v Praze na Novotného lávce se v prvních říjnových dnech loňského roku konala národní konference SUROVINY 2013, které se zúčastnilo na šedesát odborníků z celé České republiky, kteří ve dvou dnech vyslechli celkem 13 odborných referátů a polodenní blok pěti firemních  prezentací.
   Přednáška RNDr.Jaromíra Starého z České geologické služby byla zaměřena na problematiku těžby jílů, bentonitů, kaolinů, živců a křemenných písků. Současná těžba se pohybuje na úrovni cca 5800 tisíc tun/rok. Česká republika patří mezi první světovou desítku světových producentů kaolinu, bentonitu a živců; domácí zásoby těchto surovin se odhadují v řádech stovek let.

     Následující referát RNDr.Martina Holého z Ministerstva životního prostředím ČR byla orientována na ochranu tohoto přírodního bohatství a poukazovala na některé akutní problémy spojené s uvolňováním dobývacích prostorů, které vyplývají z nedostatečně propracované legislativy.

     Ing.Petr Havel (LB Minerals) měl přednášku na téma „Tvarový faktor kaolinu“.  Tento parametr je důležitý pro konečné vlastnosti papíru, v mezinárodní literatuře je znám jako SF (Shape Factor). Je určován různými metodami-od mikroskopického proměřování krystalků až po měření vodivosti  kaolinové suspenze při laminárním proudění. Zatím nebylo mezi jednotlivými způsoby stanovení dosaženo uspokojivé shody.
     Ing.Radek Černý (LB Minerals) ve své přednášce analyzoval výskyt bentonitických a montmorillonitických jílů v Chebské pánvi a definoval jejich parametry využitelné v keramickém průmyslu. 
      Ing.Aleš Fišer (Keraclay Brník) popsal těžbu a parametry jílů a jílovců v lokalitě Brník. Jedná se o vysoce žárovzdorné materiály se světlou barvou výpalu. V poslední době se firma zaměřuje na jejich úpravu a zejména na eliminaci pyritových příměsí.
     Trendy v těžbě jílovců v lokalitě Březinka bylo tématem přednášky vypracované kolektivem pracovníků PD Refractories Velké Opatovice (Ing.Tvrdík,Ing.Kovář Ph.D., ing.K.Lang CSc.) a VUT Brno (ing.L.Nevřivová Ph.D.). Je popisován způsob možného zužitkování materiálu zatím deponovaného na haldách: selektivním dávkováním se surovina upraví a vylisuje do briket, které budou mít stabilní složení. Výpal bude prováděn v modernizovaných šachtových pecích.        
      Ing.Miroslav Škrášek (LB Minerals) referoval o vlivu pucolánu na alkalicko-křemičitou reakci v betonu. Přídavkem pucolánu (například kalcinovaného jílu) se  průběh těchto reakcí potlačuje a tak se snižuje náchylnost betonu k vytváření trhlin.
      František Horák (Sklopísek Střeleč) představil ve svém příspěvku geologii ložiska Střeleč a charakterizoval parametry tamních sklářských a slévárenských písků.
     Suroviny pro výrobu dinasu bylo námětem komplexního výzkumného projektu, na kterém se podíleli pracovníci PD Refractories Velké Opatovice (Ing. L.Tvrdík, Ing.P.Kovář Ph.D., ing.K.Lang,CSc.) a z brněnských univerzitních pracovišť ( Ing.L.Nevřivová Ph.D.,VUT Brno, Mgr.D.Všianský, Ph.D., Masarykova Univerzita). Cílem bylo optimalizovat termomechanické parametry konečného produktu; získané poznatky umožní toho cíle dosáhnout.
       RNDr.T.Staněk Ph.D. (VUSH Brno a.s.) se zaměřil na využití alternativních surovin pro přípravu cementových pojiv. Byl sledován jak vliv jednotlivých typů příměsí –elektrárenské popílky, křemičitý úlet, opuka, kalcinovaná křemelina-tak i jejich kombinací. Podařilo se dosáhnout zlepšení počátečních pevností až o 14%  a po 28 nebo 90 dnech v některých případech až o 37%.     
       Přednáška „Maximální využití recyklovaných stavebních materiálů na bázi silikátů“ od autorů ing.D.Čecha, Ing.M.Štěrby,ing.V.Venkrbce a ing.S.Henekové CSc. z VUT Brno pojednává o možnosti recyklace upraveného stavebního materiálu ve formě ornice k ozeleňování terénu. Tato přednáška je otištěna v sekci XXXX tohoto vydání SILIKAwebu.
    Přednáška ing.Jaroslava Kotory (TZUS Plzeň) podala velmi užitečný přehled všech norem definujících parametry keramických surovin a také v tabulkové formě všechny hlavní normy platné pro keramické výrobky.
   Zajímavým doplněním konference bylo vystoupení pěti předních výrobců technologických zařízení pro těžbu a úpravu silikátových surovin-Eirich (SRN), Kešner,Nivelco,CalibraCZ a m-tech CZ.
    Sborník konference je možno objednat na sekretariátu Silikátové společnosti.
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png4.png4.png0.png3.png

Kalendář

Žádné události