Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Půl století Nové šamotky Velké Opatovice

  Nová šamotka Velké Opatovice, v době svého vzniku největší kapacita na výrobu šamotových kamenů ve Střední Evropě, dospěla vloni k 50. výročí uvedení do provozu . O  podrobný komentář k historii tohoto znamenitého provozu jsme požádali pana ing. Ladislava Kašpara, do roku 2012 generálního ředitele společnosti PD Refractories CZ, který se významně podílel na jeho rozvoji od roku 1974, kdy nastoupil do tehdejšího národního podniku Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice.

Jaké konkrétní důvody vedly k rozhodnutí o tak významné investici?
   Konkrétní podoba záměru vykrystalizovala koncem 50. let minulého století a odpovídala tehdejším představám o rozvoji hutnictví železa u nás:
roční kapacity na výrobu oceli měly být během 20 let navýšeny z  3 mil. tun na počátku 50. let až na 9 mil. tun. V souladu s tímto záměrem byla v r. 1951 zahájena výstavba Nové huti v Ostravě, posléze v roce 1959 i výstavba Východoslovenských železáren Košice, rozvíjeny byly i stávající ocelárny, jako Vítkovice, Třinec, Kladno, Plzeň, Hrádek u Rokycan, Podbrezová atd.
  Obor výroby oceli je tradičně největším spotřebitelem žárovzdorných materiálů. Měrná spotřeba žárovzdorných materiálů na výrobu 1 tuny oceli byla koncem 50. let cca 50 kg. Ovšem zcela v duchu tehdejšího politického přístupu zadal Státní plánovací  úřad do podkladů  pro výstavbu nových kapacit na výrobu  šamotu  příliš  vysoký předpoklad spotřeby šamotu: v roce 1965 v úrovni 690 kt. Tento omyl se pak cestou stranických a vládních usnesení dostal do zadání s cílem řešitočekávaný roční deficit cca 340 kt šamotu.
   SÚP nejdříve prosazoval vybudování nových kapacit na Rakovnicku s využitím hořkoveckých lupků, nebo také na Mostecku, kde se nabízelo využití doprovodných nadložních a podložních jílů. Svoje představy mělo i Ministerstvo hutnictví a rudných dolů, které připravilo projekty na výstavbu šamotek v rámci Nové huti Ostrava a Východoslovenských železáren Košice. Nakonec po zdlouhavém posuzování 8 studií byla schválena varianta předložená Ministerstvem stavebnictví, která vycházela ze záměru zpracovaného vedením MŠLZ Velké Opatovice na vybudování nové kapacity na výrobu 100 000 tun šamotu a 80 000 tun pálených lupků v rozšířeném  areálu stávající šamotky Velké Opatovice
    Příslušný Investiční úkol byl schválen v r. 1959. Generálním dodavatelem stavební části byly určeny Průmyslové stavby Gottwaldov, generálním dodavatelem technologie pak Přerovské strojírny Přerov.  Investiční náklady byly spočítány na 161,5 mil. Kč, a to včetně centrální parní kotelny, generátorovny, strojní dílny se stolárnou a administrativní budovy. Projekt vycházel z celkového počtu 674 pracovníků.
 

pohled na areál  závodu

    Stavba byla započata na podzim roku 1960, zkušební provoz proběhl postupně v letech 1964 – 1965.  Poprvé v ČSR byla navržena jednostupňová příprava pracovní hmoty, jejíž přímé napojení na vlastní výrobu ostřiv, tedy v rotační peci pálené lupky z jílovců z vlastní nově otevřené těžby bylo rovněž unikátní.  Projekt obsahoval nečekaně vysoký počet nových a bohužel provozně neodzkoušených řešení, což se projevovalo obtížným a problematickým náběhem výroby.
    Jaké konkrétní problémy musely v této fázi být řešeny?
  Největším problémem se staly tunelové pece. Nejenže nenaplnily předpokládaný sušící efekt, což mělo dopady na zmetkovitost šamotových kamenů, ale přinesly i obrovské provozní těžkosti. Nedostatečné tahové poměry byly příčinou pronikání vysoké teploty do podpecních kanálů, což se již od spuštění projevovalo deformacemi kolejiva a destrukcemi ložisek pecních vozů. Navíc přestup tepla do základových vrstev způsoboval smršťování jílového podloží s následnými deformacemi těles pecí i jejich okolí. Výsledkem byly neustálé havarijní situace s nutností odstávek pecí a také extrémní počty pecních vozů vyřazovaných do zámečnických a zednických oprav.
    Je téměř s podivem, že za těchto podmínek byla Nová šamotka schopna od samého počátku produkovat vysoké objemy šamotových tvarovek, často velmi komplikovaných tvarů v kvalitě, která výrazně převyšovala obvyklou tuzemskou úroveň.  Navíc již na počátku 70. let byl rozšířen sortiment o kaolinové a vysocehlinité šamoty.

pohled do výrobní haly

Hlavními odběrateli byly československé ocelárny, zejména Nová huť Ostrava a SONP Kladno. Pověstným výrobkem se staly tvarovky mřížoví pro ohřívače vzduchu vysokých pecí, tzv. cowpery.
  Po šamotech z Nové šamotky však byla poptávka i v dalších oborech - v energetice, sklářství, ve výrobě cementu a vápna, výrobě neželezných kovů, keramice atd. Nová šamotka produkovala v podstatě projektované roční objemy pálených lupků a u šamotu byla při výrobě 75 až 83 tisíc tun také na projektovaných parametrech, odmyslíme-li si nerealizovaný,  nepochopitelně vysoký /25000 t za rok/ podíl ruční výroby. To přinášelo i odpovídající ekonomické efekty ve výši tržeb a hlavně v zisku.  Tento stav se však zásadně změnil po roce 1989. Politické přeměny se promítly i do oblasti průmyslu, včetně hutnictví, kde došlo v rámci restrukturalizace k omezování výroby.
   V těchto přelomových letech se ale zásadně změnila odbytová situace; odbyt některých produktů se minimalizoval, zároveň ale vyvstala poptávka po nových materiálech.
   Ano, přesně tak to bylo.  Vývoj technologie výroby oceli si vyžádal použití nových vyzdívkových materiálů na úkor tradičního šamotu. A tak Novou šamotku, podobně jako ostatní výrobce šamotu postihl drastický pokles poptávky po šamotu.  V rámci již zprivatizované akciové společnosti MŠLZ Velké Opatovice bylo rozhodnuto o řadě nezbytných opatření pro další chod firmy.   Byla zahájena intenzivní akviziční činnosti v různých spotřebitelských oborech nejen v tuzemsku, ale hlavně v zahraničí.. Díky přístupu k novým kvalitním surovinám jako byly andalusity, bauxity, mulity, lupky Mulcoa atd. mohlo být rozšířeno  spektrum šamotových a vysocehlinitých výrobků, parametry byly                                                                                    
 

výpal výlisků v tunelové peci

 
stabilizovány na úrovni předních světových výrobců a současně specificky naladěny pro potřebu daného použití.  K tomu přispěla spolupráce s mnohými zahraničními výrobci, velmi podnětná byla v tomto směru spolupráce s německou  firmou Didier. Důležité byly i kontakty na přední inženýrské firmy z různých oborů, jako např. Riedhammer pro hliníkárenství, Thyssen Krupp EnCoke pro koksárenství, TRE Services pro výrobu oceli. To vše přispělo k průniku na nové exportní trhy a také ke zlepšování zakázkové zaplněnosti.
   Přesto bylo naplnění kapacity Nové šamotky stále problematické; chyběl výrobek s určitou stabilizovanou potřebou. Většina zakázek byla pro jednorázové projekty nových agregátů, jejich modernizací nebo oprav. Byly proto hledány možnosti k rozšíření výrobkového portfolia o výrobek spotřebního charakteru, který by vyrovnával nepříjemné výkyvy v zakázkové zaplněnosti.

nový hydraulický lis SACMI 1000

     Jaký výrobek jste si  v této nelehké situaci vybrali?
Po delším uvažování a mnoha zkouškách jsme si řekli, že našim podmínkám bude optimálně vyhovovat výroba magnetitových tvarovek pro teplojemné výplně akumulačních kamen. Základní surovinou pro tento výrobek je magnetitová ruda ze švédské Kiruny. V zájmu eliminace nebezpečí kontaminace muselo být technologické zařízení rozšířeno o novou přípravnu. Vyráběné objemy záhy překračovaly 10 000 tun za rok a v některých letech překročily dokonce i 20 000 tun. Bylo třeba realizovat další změny v technologii a novými investicemi modernizovat technologické zařízení..
   Zásadní změnou technologické povahy byl pro Novou šamotku přechod na šachtovkové lupky z Březin. Došlo k němu po odstavení rotační pece, které vyplynulo z nevratného snížení poptávky po pálených lupcích a z porovnání nákladů na výpal. Významným příspěvkem pro rozšíření technologických možností byla výstavba linky na vibrolité výrobky na bázi ušlechtilých surovin jako korundu, mulitu, andalusitu a zirkonu.
   Zmínit je třeba také alespoň některé další významnější akce investičního rozvoje.    Jako částečné opatření k řešení havarijního stavu tunelových pecí byla již v 90. letech vybudována tunelová pec s pálící teplotou 1600°C. Dnes je tato pec modernizována, stejně jako další 2 původní pece. Počátkem 90. let byla také pořízena vozokomorová pec s možností výpalu až 1800°C. Nová šamotka tak disponuje plně ovladatelnými a úspornými pálícími agregáty navysoké technické úrovni. Úpravárenská část technologie byla doplněna o kulové mlýny Zremb na základní mletí ostřiva, jemné mletí obstarávají kolový a vibrační mlýn. Původní lisy Laeis byly kompletně nahrazeny moderními lisy Sacmi. Obnovou prošla i další technická zařízení, významně byly posíleny možnosti konečné úpravy výrobků řezáním a broušením, vystavěny byly nové skladovací prostory.   
   S takovým investičním rozvojem jste na začátku devadesátých let zcela jistě nepočítali; v tomto období některá naše průmyslová  odvětví zcela zmizela... 
   Ano, tuto kritickou situaci jsme překonali. To vše i díky pochopení a podpoře od roku 2001 nového vlastníka pana Jürgena Preiss-Daimlera, jehož jméno je i v názvu celé společnosti P-D Refractories CZ.
  Náš masivní investiční rozvoj byl na jedné straně vyvolán potřebou rozšiřování výrobků a jejich parametrů a na druhé straně další rozmach výrobkové struktury umožňoval. Pro dokreslení – jestliže Nová šamotka začínala s 3 druhy šamotu /ST, STV,S/ , což včetně jejich modifikací čítalo 7 jakostních druhů, tak dnes obsahuje výrobní program Nové šamotky 116 různých jakostních známek. Výjimečné přitom je, že pod jednou střechou jsou vyráběny zcela odlišné typy výrobků, tedy šamot se všemi svými modifikacemi, dále magnetit, ale nově i dinas včetně lehčeného. Směle můžeme konstatovat, že za 50 let své existence absolvovala Nová šamotka přechod z kvantity v jednoduchosti do kvality v universálnosti.
      Zcela jistě došlo  i ke změnám  odběratelské sféry.....
   Původně pouze tuzemské odběratelské zázemí přerostlo prakticky do celého světa včetně zemí Severní a Jižní Ameriky a Austrálie. Co do spotřebitelských odvětví získává na významu obor primární výroby hliníku, kam jdou dodávky jak do anodových pecí, tak i pro elektrolyzéry. Stále významnou roli hrají zakázky na projekty koksárenských baterií. Nová šamotka se stala světovou jedničku ve výrobě tvarově náročných tvarovek mřížoví pro regenerátory koksárenských baterií, o čemž svědčí již realizované zakázky pro koksovny do Japonska, Německa a Polska. Právě v době svého 50letého výročí dokončila Nová šamotka spolu s Dinaskou Svitavy dodávky šamotu a dinasu pro historicky největší firemní zakázku v hodnotě více než 0,5 mld. Kč na rekonstrukci koksárenské baterie v japonském Kimitsu. Opomíjena nejsou ani další spotřebitelská odvětví, nadále pokračují dodávky pro ocelárenství, zejména vyzdívky pro ohřívače větru vč. mřížoví, cementárenství, sklářství, energetiku - hlavně výstavbu komínů, keramický průmysl, nově i pro chemický průmysl, petrochemii a spalovny.
   Jak je Nová šamotka nyní začleněna do celkové firemní struktury?.
Organizačně je  Nová šamotka pod označením Divize 02 součástí akciové společnosti P-D Refractories CZ, Velké Opatovice.
 

nová balicí linka

Celou historii 50let šamotky jste vylíčil velice objektivně; čte se jako plynulý příběh, je za tím ale mnoho úsilovné práce na překonávání četných nepředvídaných problémů. Co byste chtěl  dodat na závěr? 
    Za 50 roků provozu Nové šamotky se vystřídaly na všech pracovních postech stovky pracovníků, které  spojoval nejen kladný vztah k ní, ale také snaha a zájem obětavě řešit všechny provozní problémy a přispět k rozvoji svého provozu a jeho dobré pověsti. Díky nim patří šamot z Nové šamotky co do kvality, schopnosti vyrábět komplikované tvarovky ve vysokých objemech ke světové špičce. Za celé období let 1965 až 2015 bylo na Nové šamotce vyrobeno úctyhodných více než 2 868 000 tun tvarových výrobků, z toho 2 568 000 tun šamotu a dále 1 724 000 tun pálených lupků.
   V současné době pracuje na Nové šamotce zhruba 220 pracovníků a roční výroba se pohybuje mezi 45 – 55 tisíci tunami. Ve funkci ředitelky divize je již od roku 2001 paní Ing. Vladislava Bomberová. Ta stojí za úspěšným vývojem své divize v tomto období. Její organizační zdatnost, odborné znalosti a cit pro technologii spolu se schopností přenést svůj zápal na celý pracovní kolektiv, jsou zárukou, že i v dalším padesátiletí bude Nová šamotka pokračovat v úspěšném rozvoji a bude stále pevným základním článkem celé společnosti P-D Refractories CZ, Velké Opatovice.
Podrobněji je celá historie Nové šamotky popsána v Almanachu, který byl představen při oslavě 50tiletého výročí konané vloni v červnu.  Tento Almanach obsahuje také mnohé, některé i unikátní fotografie.

Spolupracujeme

Jsme členy

Počet návštěvníků

0.png6.png1.png3.png6.png6.png5.png

Kalendář

Žádné události